Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Emission / การเปล่ง; การปล่อย

1 การเปล่ง หรือการปล่อยพลังงานออกจากแหล่งพลังงาน เช่น การแผ่รังสีออกจากแหล่งกำเนิดรังสี

2 การปล่อยให้แพร่กระจาย เช่น การปล่อยควัน การปล่อยแก๊ส(เข้าชม 560 ครั้ง)

สมัครสมาชิก