connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Beam / คาน;ลำ

1. คาน หมายถึง แท่ง หรือโครงสร้างที่เป็นแท่งทำหน้าที่รับน้ำหนัก

2. ลำ หมายถึง การเคลื่อนต่อเนื่อง หรืออนุภาคจำนวนมาก ที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และมีพื้นที่หน้าตัดซึ่งสามารถระบุขนาดได้ เช่น light beam ลำแสง; electron beam ลำอิเล็กตรอน; laser beam ลำแสงเลเซอร์(เข้าชม 502 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก