Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Coolant / สารหล่อเย็น

เป็นของเหลวที่ใช้หล่อเย็น ระบายความร้อนมีสมบัติคือ มีค่าความร้อนจำเพาะ (specific heat) สูง ความหนืด (viscoisity) ต่ำ  ไม่เป็นพิษ ไม่กัดกร่อน เช่น น้ำ(เข้าชม 583 ครั้ง)

สมัครสมาชิก