Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Z-value / Thermal Resistance Constant

 

คืออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (°C, °F) ที่ทำให้ค่า D (D-value) ลดลง 1 log cycle หรือ 90%

ค่าที่ได้จากการนำค่า D (D-value) มาเขียนกราฟโดยให้ค่าของ D อยู่บนแกน log (Y) ของกระดาษกราฟกับ
ค่าของอุณหภูมิบนแกนปกติ (X) ของกระดาษกราฟ จะได้เส้นกราฟเป็นเส้นตรงเรียกว่า thermal death time
ค่าความลาดชัน (slope) ของเส้นกราฟนี้เป็นค่าของจำนวนองศาเซลเซียสที่ต้องการใช้สำหรับการทำให้
เส้นกราฟผ่านไปหนึ่ง log cycle(เข้าชม 2,523 ครั้ง)

สมัครสมาชิก