Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Vapour / ไอ

(vapor)

ไอ เป็นสถานะหนึ่งของสสาร เมื่อของเหลวได้รับความร้อนจนถึงจุดเดือดจะเปลี่ยนสถานะเป็นไอ เช่น น้ำจะเปลี่ยนสถานะเป็นไอที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส(เข้าชม 315 ครั้ง)

สมัครสมาชิก