Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Flash

1. อย่างรวดเร็ว ฉับพลันทันใด เช่น flash pasteurization หมายถึง การพาสเจอไรซ์ อาหารเหลวก่อนการบรรจุ โดยใช้อุณหภูมิ
สูงมากกว่าการพาสเจอไรซ์ปกติและใช้ระยะเวลาสั้น

2. ลุกวาบติดไฟ เช่น flash point หรือจุดวาบไฟ หมายถึงอุณหภูมิที่ทำให้วัสดุลุกติดไฟ(เข้าชม 355 ครั้ง)

สมัครสมาชิก