Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Package / บรรจุภัณฑ์

1.  บรรจุภัณฑ์ หมายถึง ภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้า อาจทำด้วย กระดาษ แก้ว พลาสติก ไม้ หรืออื่นๆ เพื่อการขนส่ง การเก็บรักษา
และการจัดจำหน่าย

.2.  บรรจุภัณฑ์ที่มีสินค้าอยู่ภายใน

3.  บรรจุสินค้าในบรรจุภัณฑ์(เข้าชม 725 ครั้ง)

สมัครสมาชิก