Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Food and Drug Administration / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุข ทีหน้าท่ีกำกับ ดูแล และออกกฏระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ยา และเครื่องสำอาง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยและสมประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ยัง
พัฒนาการบริหารจัดการวิชาการและบุคลากร เพื่อความเป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 

 

 (เข้าชม 590 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก