Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Freeze burn

Freeze burn คือ ความเสียหายของผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง เนื่องจากการสูญเสียความชื้นระหว่างการแช่เยือกแข็ง
(freezing) หรือระหว่างการเก็บรักษา เกิดเป็นรอยแห้งสีขาวหรือสีเหลืองอย่างชัดเจน เป็นตำหนิของผลิตภัณฑ์

จาก มาตรฐานปลาแช่เยือกแข็ง (มกอช 7014 2548) กำหนด พื้นที่ผิวของผลิตภัณฑ์ที่มีการสูญเสียน้ำ ที่เห็นได้เป็นสีขาว
หรือสีเหลืองอย่างชัดเจน ลักษณะการสูญเสียน้ำอาจจะลงลึกเข้าไปถึงในเนื้อปลาและไม่สามารถขูดออกด้วยมีดหรือเครื่องมือ
แหลมคมได้ง่าย ซึ่งเกิดขึ้นที่พื้นผิวมากกว่า 10% ต่อหน่วยตัวอย่าง หรือพิจารณาตามขนาดบรรจุที่กำหนดไว้ตามข้างล่าง
มีพื้นที่บกพร่องมากกว่าที่กำหนดขนาดบรรจุต่อหน่วยตัวอย่างพื้นที่บกพร่อง

a) ไม่เกิน 200 g >25 cm2

b) 201-500 g >50 cm2

c) 501-5000 g >150 cm2(เข้าชม 2,269 ครั้ง)

สมัครสมาชิก