Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Kinematics / จลนศาสตร์

าขาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของของแข็ง โดยไม่คำนึงถึงแรงที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนที่นั้น(เข้าชม 570 ครั้ง)

สมัครสมาชิก