connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Sorter / เครื่องคัด

เครื่องคัด (sorter) หมายถึง เครื่องจักร หรืออุปกรณ์สำหรับคัดแยก หรือคัดเลือก วัสดุที่มีลักษณะเฉพาะเหมือนกัน ออกจากวัสดุที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันตามสมบัติทางกายภาพ หรือสมบัติเชิงวิศวกรรม

 • ขนาด (size)
 • รูปร่างหรือลักษณะทางเรขาคณิตของผลผลิต (shape or geometry of product)
 • ความหนาแน่น (density)
 • ลักษณะของผิวสัมผัส (surface texture)
 • คุณสมบัติทางกลของวัสดุ (mechanical properties)
 • คุณลักษณะทางไฟฟ้าของวัสดุ (electrical properties)
 • น้ำหนัก (weight)
 • สี (color)
 • สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (coefficient of friction)

อุปกรณ์ที่ใช้คัดแยก เช่น

 • color sorter หมายถึง เครื่องคัดแยกสี
 • sizer หมายถึงเครื่องคัดแยกด้วยขนาด(เข้าชม 665 ครั้ง)

สมัครสมาชิก