Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Total Soluble Solids / ของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้

ของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ (total soluble solid, TSS) หมายถึง ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ำทั้งหมดใช้บ่งชี้ความเข้มข้น
ของอาหารเหลว เช่น น้ำเชื่อม น้ำผลไม้เข้มข้น

ของแข็งที่ละลายได้ในน้ำคั้นจาก ผัก ผลไม้ เป็นผลรวมของของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด ได้แก่ น้ำตาลชนิดต่างๆ เช่น
น้ำตาลซูโครส น้ำตาลกลูโคส น้ำตาลฟรักโทส กรดอินทรีย์ เช่น กรดซิตริก กรดแล็กทิก และแร่ธาตุต่างๆ สามารถใช้ เป็นดัชนี
วัดความแก่อ่อน (maturity index) ของผักผลไม้

การวัดค่า TSS

ในน้ำผลไม้ หรือน้ำผลไม้เข้มข้น อนุโลมให้ใช้การวัดค่าด้วย refractometer มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำหนักต่อปริมาตร
หากเป็นสารละลายน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม มีหน่วยเป็นองศาบริกซ์ (oBrix) หรือเปอร์เซ็นต์น้ำหนักต่อน้ำหนัก(เข้าชม 2,484 ครั้ง)

สมัครสมาชิก