Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Lethal / ทำให้เสียชีวิต

ที่ร้ายแรง ทำให้เสียชีวิต ; lethal rate หมายถึง อัตราการตายของจุลินทรีย์เนื่องจากความร้อน สารเคมี หรือรังสี(เข้าชม 332 ครั้ง)

สมัครสมาชิก