Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Load cell / โหลดเซลล์

โหลดเซลล์

เครื่องวัดแรงชนิดหนึ่ง มีเกจวัดความเครียด (strain gauge) ซึ่งเป็นโลหะบาง เมื่อมีแรงมากระทำ ชิ้นส่วนนี้จะยืดออก ทำให้มีพื้นที่
หน้าตัด
ลดลง กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านได้น้อยลง นำค่าดังกล่าวมาสัมพันธ์กับแรงที่กระทำ เช่น โหลดเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของ
เครื่องชั่งไฟฟ้า



(เข้าชม 374 ครั้ง)

สมัครสมาชิก