Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Rheopectic fluid

ของไหลแบบนอนนิวโตเนียน (non-Newtonian fluid) ประเภทที่ขึ้นกับเวลา (time dependency) ชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อมีอัตราเฉือน (shear rate) คงที่ ความหนืดปรากฏ (apparent viscosity) จะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น และเมื่อวางทิ้งไว้ (อัตราเฉือนเป็นศูนย์)

ความหนืดปรากฏจะกลับสู่ค่าเดิม(เข้าชม 490 ครั้ง)

สมัครสมาชิก