Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Distilled beverage

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (alcoholic beverage) ชนิดกลั่นภายหลังการหมัก คือ การนำเอาแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักมากลั่น ได้แก่

1. สุรา (spirits) ได้จากการหมักให้เกิดแอลกอฮอล์ (alcoholic fermentation) ด้วยยีสต์ (yeast) ซึ่งจะเปลี่ยนน้ำตาลในวัตถุดิบ เช่น ธัญพืช (cereal) มอลต์ (malt) ผลไม้ให้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ก่อน แล้วนำมาผ่านการกลั่น (distillation) มีแอลกอฮอล์โดยปริมาตรมากกว่า 20% (alcohol by volume, ABV) ตัวอย่างของ spirit ได้แก่

2. liqueurs ต่างจาก spirit ที่มีการเติมน้ำตาลหลังการหมัก(เข้าชม 960 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก