Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Traceability / การทวนสอบกลับ

เป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุมคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของอาหาร เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นั้น(เข้าชม 590 ครั้ง)

สมัครสมาชิก