connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Iodized table salt / เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน

เกลือบริโภค (table salt) คือเกลือโซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride) ที่เป็นผงละเอียดสีขาว ใช้สำหรับปรุงอาหาร
เสริมไอโอดีนเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ป้องกันการเกิดโรคคอพอกและมีส่วนผสมของสารที่ให้ไอดีนคงตัว (
stabilizers
for the iodine) และ
anticaking agent เพื่อป้องกันการดูดน้ำ ทำให้เทง่าย ไม่จับตัวกันเป็นก้อน

สารเคมีที่ใช้ผสมเกลือเพื่อให้ได้เกลือเสริมไอโอดีนมีหลายชนิด เช่น โซเดียมไอโอไดด์ (NaI) โพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI)
และโพแทสเซียมไอโอเดต (KIO3)

กรมอนามัยเลือกใช้โพแทสเซียมไอโอเดต เนื่องจากมีความคงตัวสูงกว่าโซเดียมไอโอไดด์และโพแทสเซียมไอโอไดด์
โพแทสเซียมไอโอเดตสามารถทนได้ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง เกิดการสูญเสียของไอโอดีนในเกลือ ระหว่างการขนส่งและ
การเก็บรักษาก่อนจะถึงผู้บริโภคน้อยกว่าใช้โซเดียมไอโอไดด์ และโพแทสเซียมไอโอไดด์

ไอโอเดตเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นไอโอไดด์ (iodide) เพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ จากผลการทดลองในหนูและกระต่าย
พบไอโอไดด์ในกระแสเลือดหลังจากให้กินโพแทสเซียมไอโอเดตเพียง 2-3 นาที

 สำนักโภชนาการ กรมอนามัยได้ศึกษาความคงตัวของเกลือเสริมไอโอดีน พบว่า

1. ถ้าเก็บรักษาเกลือเสริมไอโอดีนไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติ ไม่ว่าจะอยู่ในถุงเปิดหรือถุงที่ปิดสนิท พบว่าภายในเวลา 10 เดือน
ไม่ทำให้ปริมาณไอโอดีนในเกลือลดลง

2. ถ้าเก็บรักษาเกลือเสริมไอโอดีนในถุงที่ปิดสนิท ทั้งที่อุณหภูมิปกติและที่มีความร้อน (อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส)
พบว่า ภายในเวลา 10 เดือน ไม่ทำให้ปริมาณไอโอดีนในเกลือลดลงเช่นกัน

3. ถ้าเก็บเกลือเสริมไอโอดีนในถ้วยเปิดฝาและวางในที่ที่มีความร้อน (อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส) พบว่า ในเดือนที่ 2
ปริมาณไอโอดีนในเกลือลดลงเหลือร้อยละ 74 และในเดือนที่ 10 ไอโอดีนในเกลือลดลงเหลือร้อยละ 69(เข้าชม 1,152 ครั้ง)

สมัครสมาชิก