connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

pH regulator / สารควบคุมค่าพีเอช

จัดเป็นสารเติมแต่งอาหารชนิดหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยน หรือรักษาค่าพีเอช หรือความเป็นกรด-ด่างของอาหาร อารเรียกว่าสารปรับกรด

สารนี้อาจเป็นกรดอินทรีย์ กรดแร่ หรือบัฟเฟอร์ ซึ่งสารแต่ละชนิดมีตัวบ่งชี้เป็น E number เช่น E260 คือกรดแอซีติก

สารปรับกรดที่นิยมใช้ในอาหาร เช่น กรดซิตริก กรดแอซีติก และกรดแล็กทิก เป็นต้น(เข้าชม 647 ครั้ง)

สมัครสมาชิก