connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Sampling / การสุ่มตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่าง

             การสุ่มตัวอย่างอาหาร เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์อาหาร เพราะจะส่งผลให้ผลการทดลองที่ได้ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากการสุ่มตัวอย่างอาหารสำหรับการวิเคราะห์นั้น ตัวอย่างอาหารที่จะนำไปวิเคราะห์จะต้องเป็นตัวแทนของตัวอย่างทั้งหมดได้ ดังนั้นก่อนที่จะแบ่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ จะต้องผสมตัวอย่างอาหารให้เป็นเนื้อเดียวกันเสียก่อน และจะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่จะนำไปวิเคราะห์ด้วย เช่น ปริมาณหรือจำนวนตัวอย่าง lot number วันเดือนปีที่ผลิตอาหาร ชื่อเจ้าของ สถานที่ผลิต รวมทั้งจะต้องสังเกต และทราบสภาพระหว่างหรือภายหลังการเก็บรักษาตัวอย่างอาหารมาแล้ว เพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาจมีผลกระทบต่อตัวอย่างอาหารได้ เช่น ความร้อน ความเย็น แสง และตัวอย่างจะต้องไม่เกิดการสลายตัวเนื่องจากแบคทีเรีย หรือเน่าเสียเนื่องจากการย่อยสลาย  ตัวเอง (autolytic action) ด้วยเอนไซม์ หรือเกิดการหืนเนื่องจากความชื้น แสง และความร้อน และไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งอื่นๆ ในภายหลัง ตัวอย่างอาหารควรเก็บไว้ในภาชนะที่แห้ง สะอาด และปิดมิดชิด อาจนำภาชนะไปเก็บรักษาไว้ในที่เย็นเพื่อลดการสลายตัว และยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่อาจปนเปื้อนได้ ส่วนมากนิยมเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น หรืออาจแช่เยือกแข็งก็ได้

             การสุ่มตัวอย่างจากตัวอย่างอาหารที่มีปริมาณมากๆ จะต้องสุ่มออกมาจากหลายๆ แห่ง แล้วเอามารวมกัน แล้วสุ่มใหม่เพื่อให้ได้จำนวนตัวอย่างอาหารลดน้อยลง โดยใช้วิธีที่เรียกว่า "Quartering"

             วิธีการสุ่มตัวอย่าง เนื่องจากตัวอย่างอาหารส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารจะบรรจุอยู่ในกล่อง กระป๋อง ขวด ถุง และภาชนะบรรจุอื่นๆ หากตัวอย่างอาหารบรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุและมีเป็นจำนวนมากในแต่ละ batch ให้สุ่มออกมาประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนที่อยู่ใน batch นั้น หรือประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของตัวอย่างอาหารนั้น แต่ถ้าเป็น lot ที่ใหญ่มาก จำนวนที่สุ่มออกมาจะเท่ากับ square root ของจำนวนที่มีทั้งหมดใน lot นั้น

             การสุ่มตัวอย่างออกมาวิเคราะห์ จะต้องสุ่มตัวอย่างออกมาเพื่อวิเคราะห์ 3 ซ้ำ (triplicate) หรืออย่างน้อย 2 ซ้ำ (duplicate) เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ที่ได้ หากการสุ่มตัวอย่างออกมาดี ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะใกล้เคียงกัน

             หากตัวอย่างที่สุ่มออกมา 3 ซ้ำและแต่ละซ้ำวิเคราะห์ 3 ครั้ง เรียกว่า triplicate with triplicate determination  หากตัวอย่างที่สุ่มออกมา 3 ซ้ำและแต่ละซ้ำวิเคราะห์ 2 ครั้งเรียกว่า triplicate with duplicate determination  หากตัวอย่างที่สุ่มออกมา 2 ซ้ำและแต่ละซ้ำวิเคราะห์ 3 ครั้ง เรียกว่า duplicate with triplicate determination  และหากตัวอย่างที่สุ่มออกมา 2 ซ้ำและแต่ละซ้ำวิเคราะห์ 2 ครั้ง เรียกว่า duplicate with duplicate determination(เข้าชม 646 ครั้ง)

สมัครสมาชิก