Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Production area / พื้นที่การผลิต

เป็นพื้นท่ีภายในโรงงานที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร ซึ่งจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ตามความเหมาะสมของกระบวนการผลิต(เข้าชม 510 ครั้ง)

สมัครสมาชิก