connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Entamoeba histolytica

Entamoeba histolytica เป็นโปรโตซัว (protozoa) ซึ่งเป็นปรสิต (parasite) สามารถติดต่อได้ทางอาหาร

แหล่งที่พบ

บิดมีตัวพบได้บ่อยในประเทศเขตร้อนโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ที่มีระบบสุขาภิบาลที่ไม่ดีพอ ประชาชนยังต้องบริโภคน้ำ
และอาหารที่ไม่สะอาด

การปนเปื้อน

การปนเปื้อนของเชื้อบิดมีตัวเข้าสู่คนในระยะเป็นถุงหรือซิสต์ ซึ่งเป็นระยะที่มีเกราะหุ้มรอบตัว สามารถทนต่อสภาพสิ่งแวดล้อมได้ดี
โดยซิสต์ของเชื้อบิดมีตัว จะปนเปื้อนกับ
อาหารหรือน้ำดื่ม และเข้าสู่คนที่ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด

ซิสต์ของเชื้อบิดมีตัวออกมาพร้อมกับอุจจาระของคนที่ติดเชื้อบิดมีตัว เมื่อคนนั้นไม่ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
ซึ่งอาจถ่ายอุจจาระตามพุ่มไม้ ลงแม่น้ำลำคลองหรือลงในส้วมที่ไม่มีถังเก็บอย่างถูกต้อง อุจจาระจะถูกชะโดยน้ำฝน หรือน้ำในแม่น้ำ
ทำให้ซิสต์แพร่กระจายไปตามแม่น้ำลำคลอง หรือแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่ตามธรรมชาติ

อาการ

Entamoeba histolytica จัดเป็นอันตรายทางอาหาร (food hazard) ประเภทอันตรายทางชีวภาพ (biological hazard) เมื่อซิสต์ถูกกิน
เข้าสู่ร่างกายพร้อมอาหาร เชื้อบิดจะออกจากซิสต์บริเวณลำไส้เล็กเป็นระยะที่มีการเคลื่อนไหว กินอาหารและแบ่งตัว เรียกว่า
ระยะโทรโฟซอยต์ เชื้อบิดมีตัวระยะโทรโฟซอยต์อาจอาศัยอยู่ในลำไส้โดยไม่ทำอันตรายต่อผนังลำไส้ หรืออาจไชผนังลำไส้้
ก่อให้เกิดโรคบิดในคน (Amoebic dysentery) มีอาการปวดเบ่ง อุจจาระเป็นมูกเลือด มีกลิ่นเหม็นเหมือนกุ้งเน่า มีไข้ต่ำ
ถ้าเชื้อกระจายไป จะทำให้มีอาการผิดปกติของอวัยวะนั้นๆ และยังทำให้เกิดโรคฝีอะมีบิกในอวัยวะต่างๆ ร่างกายคนได้
ที่พบได้บ่อยคือ ตับ และสมอง

 

Reference

http://www.med.cmu.ac.th/dept/parasite/public/Amoebiasis.htm

http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/3076/9/237096_ch1.pdf

 

 (เข้าชม 1,778 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก