Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Entamoeba histolytica

Entamoeba histolytica เป็นโปรโตซัว (protozoa) ซึ่งเป็นปรสิต (parasite) สามารถติดต่อได้ทางอาหาร

แหล่งที่พบ

บิดมีตัวพบได้บ่อยในประเทศเขตร้อนโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ที่มีระบบสุขาภิบาลที่ไม่ดีพอ ประชาชนยังต้องบริโภคน้ำ
และอาหารที่ไม่สะอาด

การปนเปื้อน

การปนเปื้อนของเชื้อบิดมีตัวเข้าสู่คนในระยะเป็นถุงหรือซิสต์ ซึ่งเป็นระยะที่มีเกราะหุ้มรอบตัว สามารถทนต่อสภาพสิ่งแวดล้อมได้ดี
โดยซิสต์ของเชื้อบิดมีตัว จะปนเปื้อนกับ
อาหารหรือน้ำดื่ม และเข้าสู่คนที่ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด

ซิสต์ของเชื้อบิดมีตัวออกมาพร้อมกับอุจจาระของคนที่ติดเชื้อบิดมีตัว เมื่อคนนั้นไม่ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
ซึ่งอาจถ่ายอุจจาระตามพุ่มไม้ ลงแม่น้ำลำคลองหรือลงในส้วมที่ไม่มีถังเก็บอย่างถูกต้อง อุจจาระจะถูกชะโดยน้ำฝน หรือน้ำในแม่น้ำ
ทำให้ซิสต์แพร่กระจายไปตามแม่น้ำลำคลอง หรือแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่ตามธรรมชาติ

อาการ

Entamoeba histolytica จัดเป็นอันตรายทางอาหาร (food hazard) ประเภทอันตรายทางชีวภาพ (biological hazard) เมื่อซิสต์ถูกกิน
เข้าสู่ร่างกายพร้อมอาหาร เชื้อบิดจะออกจากซิสต์บริเวณลำไส้เล็กเป็นระยะที่มีการเคลื่อนไหว กินอาหารและแบ่งตัว เรียกว่า
ระยะโทรโฟซอยต์ เชื้อบิดมีตัวระยะโทรโฟซอยต์อาจอาศัยอยู่ในลำไส้โดยไม่ทำอันตรายต่อผนังลำไส้ หรืออาจไชผนังลำไส้้
ก่อให้เกิดโรคบิดในคน (Amoebic dysentery) มีอาการปวดเบ่ง อุจจาระเป็นมูกเลือด มีกลิ่นเหม็นเหมือนกุ้งเน่า มีไข้ต่ำ
ถ้าเชื้อกระจายไป จะทำให้มีอาการผิดปกติของอวัยวะนั้นๆ และยังทำให้เกิดโรคฝีอะมีบิกในอวัยวะต่างๆ ร่างกายคนได้
ที่พบได้บ่อยคือ ตับ และสมอง

 

Reference

http://www.med.cmu.ac.th/dept/parasite/public/Amoebiasis.htm

http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/3076/9/237096_ch1.pdf

 

 (เข้าชม 1,778 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก