connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Rambutan / เงาะ

เงาะ (rambutan) เป็นผลไม้ (fruit) ชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Nephelium lappaceum เป็นผลไม้เขตร้อน (tropical fruit)

 

rambutan  

 

1การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเงาะ

ผลเงาะจะเก็บเกี่ยว ในวัยที่เปลือกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดง หลังการเก็บเกี่ยว จะถูกบรรจุใส่ภาชนะ แล้วลำเลียงไปยังแหล่งคัดบรรจุ การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวทุกขั้นตอน ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผล หรือกระทบกระแทกชอกช้ำ

 • การคัดเลือก (sorting) เพื่อคัดเอาผลเสียและผิดปกติ ไม่ได้ขนาด มีตำหนิ ออกให้หมด เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรีย และ รา จากผลที่เสียไปยังผลปกติ ซึ่งจุลินทรีย์จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นหาก เกิดแผลเปิด หรือรอยช้ำบนผิวเงาะ

rambutan

 • การลดอุณหภูมเบื้องต้น (pre-cooling) นำเงาะมาลดอุณหภูมิด้วยน้ำเย็น โดยนำมาแช่ในน้ำเย็น (อาจผสมแคลเซียมคลอไรด์เข้มข้น 0.1-1% เพื่อกำจัดจุลินทรีย์ที่ติดมากับผิว)
 • การเก็บรักษาในห้องเย็น (cold storage) นำเงาะที่ผ่านการลดอุณหภูมิแล้ว มาเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นที่อุณหภูมิ10-13 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์90-95 เปอร์เซ็นต์เพื่อรอการขนส่ง เงาะมีอายุการเก็บรักษาได้ 1-3 สัปดาห์
 • แนะนำให้เก็บรักษาโดยการปรับสภาพบรรยากาศ (modified atmosphere packaging) โดยการเก็บรักษาในถุงพลาสติก ให้มีระดับก๊าซออกซิเจน 1-3% และคาร์บอนไดออกไซด์ 8-10% จะทำให้มีอายุการเก็บรักษาได้ประมาณ 17 ± 4 วัน
 • เงาะเป็นหนึ่งใน 6 ผลไม้สด ได้แก่ มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด เงาะ และสับปะรด ที่ต้องนำไปฉายรังสี (food irradiation) ก่อนการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

2 มาตรฐานคุณภาพของเงาะ

เกณฑ์ข้อกำหนด Q Premium ของเงาะ

 • ระบบการผลิตระดับฟาร์มได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP (มกอช. 9001-2546)
 • ระบบการผลิตของโรงคัดบรรจุได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP (Codex CAC/RCP 1-1969, Rev.3-1997, Amended 1999)
 • ผลเงาะผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เงาะ ข้อ 2.1 คุณภาพขั้นต่ำทุกข้อ และมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพชั้นพิเศษ (ข้อ 2.2.1) รวมทั้งผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดเรื่องเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การบรรจุ และการจัดเรียงเสนอ การแสดงเครื่องหมายหรือฉลาก สารปนเปื้อน สารพิษตกค้าง และสุขลักษณะ
 • คุณลักษณะพิเศษ

ขนาดผลใหญ่ (รหัสขนาด 1)

ข้อกำหนดเรื่องขนาดของเงาะช่อและเงาะผลเดี่ยว

รหัสขนาด จำนวนผล/กิโลกรัม
เงาะช่อ เงาะผลเดี่ยว (ตัดเหลือขั้ว)
1 < 29 <26
 • ถ้ามีการบรรจุเพื่อจำหน่าย หรือขนส่ง บรรจุภัณฑ์สามารถป้องกันการปลอมปนจากสินค้าต่างคุณภาพได้
 • ระบุวันที่บรรจุ และวันที่ควรบริโภคก่อน

 

top

3 การแปรรูปเงาะ

top

4 คุณค่าทางโภชนาการของเงาะ

ที่มา http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/

 

top

5 Reference

http://www.phtnet.org/article/view-article.asp?aID=53

 

 

 

 (เข้าชม 3,067 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก