connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Helminth / หนอนพยาธิ

หนอนพยาธิ (Helminths) คือ ปรสิต (parasite) เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาจติดมากับสัตว์ เช่น หมู วัว ปลา และสัตว์น้ำท่ีมีเปลือก และก่อให้เกิดโรคกับมนุษย์ซึ่งเป็นอันตรายในอาหาร (food hazard) ประเภทอันตรายทางชีวภาพ (biological hazard)

ปรสิตตัวกลม ปรสิตตัวตืดและปรสิตตัวแบน นอกจากนี้อาจมีโปรโตซัวติดมากับปลาได้ แต่ยังไม่มีบันทึกว่าโปรโตซัวที่ติดมากับปลาสามารถสามารถถ่ายทอดสู่มนุษย์ ปรสิตที่พบโดยทั่วไป ได้แก่

  • พยาธิตัวแบน (Flatworms) อยู่ในไฟลัม Platyhelminthes
  • กลุ่ม Trematodes (อาจเรียกว่า Flukes) เช่น พยาธิใบไม้ตับ (Fasciola hepatica) พยาธิใบไม้ปอด (Paragonimus westermani)
  • กลุ่มปรสิตตัวตืด (Cestodes) เช่น พยาธิตัวตืดวัว (Taenia saginata) พยาธิตืดหมู (Taenia solium)
  • พยาธิตัวกลม (Roundworms) เช่น Trichinella spiralisและ Anisakis simplex

วงจรชีวิตของหนอนพยาธิ

หนอนพยาธิสามารถอาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตได้หลายชนิดก่อนถ่ายทอดสู่คนโดยการบริโภคอาหารดิบหรือไม่ได้ทำให้สุกอย่างเพียงพอ ทำให้หนอนพยาธิที่มีอยู่ในอาหารนั้นก่อให้เกิดโรคกับผู้บริโภคได้

การควบคุมและทำลายหนอนพยาธิ

การแช่เยือกแข็ง (freezing) ที่อุณหภูมิ -20°C เป็นเวลา 7 วัน หรือที่อุณหภูมิ -35°C เป็นเวลาประมาณ 20 ชั่วโมง สามารถทำลายหนอนพยาธิในปลาที่ใช้รับประทานดิบได้ กระบวนการผลิต เช่น การดองในน้ำเกลือ (salt curing) หรือ น้ำส้มสายชู ในระยะเวลาที่เพียงพออาจลดอันตรายจากปรสิตได้บ้าง แต่ไม่สามารถทำลายได้หมด นอกจากนี้การส่องไฟ การดัดทิ้งตุ่มเนื้อที่สงสัยว่ามีปรสิตออก เป็นวิธีการกำจัดอันตรายได้บางส่วน แต่ไม่สามารถกำจัดออกจนหมดได้(เข้าชม 1,641 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก