connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Nitrofurazone / ไนโตรฟูราโซน

ไนโตรฟูราโซน (nitrofurazone) สารกลุ่มไนโตรฟูราน เป็น ยาปฏิชีวนะที่สังเคราะห์ขึ้น นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการรักษาโรคติดเชื้อภายในลำไส้และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะของสัตว์จำพวก แพะ แกะ สุกร โค กระบือ เป็ด ไก่ และกุ้ง สูตรโครงสร้างของสารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยวงแหวนฟูแรนเกาะ ด้วยไนโตรกรุ๊ป เรียกว่า 5-nitrofuraldehyde

ไนโตรฟูราโซน มีลักษณะเป็นผงสีเหลือง ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ละลายในน้ำได้เล็กน้อย สารกลุ่มไนโตรฟูรานที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ ฟูราโซลิโดน (furazolidone) ฟูรัลทาโดน (furaltadone) ไนโตรฟูราโซน (nitrofurazone) และไนโตรฟูรานโทอิน (nitrofurantoin)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) เรื่องวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร ประกาศให้ไนโตรฟูราโซน เป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร (prohibit substances) เป็นอันตรายในอาหาร (food hazard) ประเภทอันตรายทางเคมี (chemical hazard)

อันตราย

จากผลการศึกษาพบว่า ไนโตรฟูราโซนมีแนวโน้มเป็นสารก่อมะเร็งและทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในสัตว์ ถ้าได้รับการบริโภคในระยะเวลานาน สารกลุ่มนี้จึงถูกห้ามใช้กับสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารในหลายประเทศ เช่น อเมริกา ออสเตรีย แคนนาดา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ บังคลาเทศ และกลุ่มสหภาพยุโรป

ไนโตรฟูราโซนทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ผิวหนังเป็นผื่นแดง โลหิตจาง อาการดีซ่าน สมองส่วนล่าง ทำงานผิดปกติ และการไหลเวียนล้มเหลว

 

Reference

http://ehp.niehs.nih.gov/members/1997/Suppl-1/dfa870.html

 (เข้าชม 1,718 ครั้ง)

สมัครสมาชิก