connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

มลพิษทางน้ำ / Water pollution

สารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ ได้แก่ สารเคมีที่มีอยู่ในน้ำ แล้วก่อให้เกิดภาวะมลพิษทางน้ำขึ้น

สารมลพิษทางน้ำ มีดังนี้คือ

1. สิ่งมีชีวิต (biological agents) ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่ทำให้น้ำเสียหรือเสื่อมคุณภาพ เช่น จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (pathogen) เช่น         ก. แบคทีเรีย โพรโตซัว ไวรัส รา ในน้ำจะพบ Vibrio, Coreala ซึ่งเป็นสาเหตุของ โรคอหิวาตก  Shigella เป็นสาเหตุของโรคบิด ไทฟอยด์ โรคลำไส้อักเสบ ตับอักเสบ เป็นต้น

ข. สาหร่าย สาหร่ายจะเจริญเติบโตในแหล่งน้ำที่มีสารอาหารมาก สาหร่ายจะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการตายและการเน่าของสัตว์น้ำ อันเป็นเหตุให้น้ำเน่าและแหล่งน้ำขาดออกซิเจน

2. สารอินทรีย์ สารอินทรีย์ ซึ่งเป็นของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานน้ำตาล แป้ง เบียร์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานอาหารกระป๋อง ของเสียจากบ้านเรือน ของเสียที่ปล่อยออกมาจะมีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน สารอินทรีย์จะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียและเห็ดราในน้ำ เกิดเป็นสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของสาหร่ายและพืชน้ำที่มีอยู่ในน้า

3. สารอนินทรีย์ ได้แก่ น้ำที่มีเกลือไนเทรต (nitrate) และเกลือฟอสเฟต (phosphate) ที่มาจากการเกษตรกรรม ไนเทรตและฟอสเฟตที่มีอยู่ในปริมาณสูงจะช่วยทำให้สาหร่ายและพืชน้ำเติบโตและเพิ่มจำนวนมากมายอย่างรวดเร็ว เมื่อสาหร่ายและพืชน้ำตายจึงเกิดการเน่าของน้ำ เรียกว่าเกิด ยูโทรพิเคชันขึ้น พิษจากอนินทรีย์สาร ได้แก่ พิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (pesticide) เช่น ดีดีที คลอเคน สารประกอบเบนซิน เช่น ฟีนอล พอลิคลอรีเนเตตไบเฟนิล (polychlorinated biphenyl or PCB) หรือ พีซีบี ซึ่งสารชนิดนี้ใช้เป็นตัวระบายความร้อนของเครื่องจักร ใช้ในการทำหม้อแปลงไฟฟ้า ทำความสะอาดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ สารชนิดนี้สลายตัวยาก เมื่อพีซีบีผ่านลงไปในแหล่งน้ำจะผ่านเข้าสู่สิ่งมีชีวิตตามโซ่อาหาร เมื่อมนุษย์กินปลาหรือสัตว์น้ำที่มีพีซีบีสะสมอยู่มาก จะทำให้เกิดความผิดปกติและตาย เนื่องจากกระบวนการทางสรีรวิทยาขัดข้อง

4. โลหะหนัก (heavy metal) โลหะหนักที่พบในแหล่งน้ำ ได้แก่ สารหนู ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม สังกะสี โครเมียม นิเกิล แมงกานิส เป็นต้นโลหะหนักที่มีบทบาทต่อภาวะมลพิษทางน้ำมากที่สุด คือ ปรอท ตะกั่ว และแคดเมียม ถ้ามีมากเกินขีดจำกัดแล้วจะทำให้เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น พิษของปรอททำให้เกิดโรคมินามาตะในชาวประมงญี่ปุ่นบริเวณอ่าวมินามาตะ พิษของแคดเมียมทำให้เกิดโรคอิไต-อิไต ในประเทศญี่ปุ่น ในประเทศไทย ประชาชนในอำเภอร่อนพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรคไข้ดำ เนื่องจากน้ำดื่มมีสารหนูเจือปนอยู่มาก พิษของตะกั่วในชุมชนคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น

5. สารลอยผิวหน้าน้ำ สารแขวนลอยและตะกอน สารลอยผิวหน้าน้ำ คือน้ำมัน คราบน้ำมัน และสารอื่นๆ ซึ่งบางชนิดติดไฟได้ จึงเกิดอันตรายกับสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังกั้นไม่ให้แสงผ่านลงสู่น้ำและกั้นก๊าซออกซิเจนไม่ให้สามารถแพร่ลงสู่น้ำได้ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นสารที่ลอยผิวหน้าน้ำ คือ ใบไม้ กิ่งไม้ แผ่นโฟม ถุงพลาสติก กระป๋อง สารแขวนลอยและตะกอนที่มักจะเป็นอนุภาคของดินขนาดต่างๆ ซึ่งทำให้น้ำขุ่นจะตกตะกอนจมลงสู่ก้นแหล่งน้ำ เมื่อมีน้ำหนักมากขึ้น

6.  สารกัมมันตภาพรังสี (radioactive substance) เช่น ยูเรเนียม สตรอนเทียม ซีเซียม ไอโอดีน เป็นต้น สารกัมมันตภาพรังสีดังกล่าวจะผ่านลงสู่แหล่งน้ำได้โดยวิธีต่างๆ ดังนี้

  - จากกระบวนการผลิตแร่ยูเรเนียม
  - จากการชำระล้างเครื่องนุ่งห่มของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้านกัมมันตภาพรังสี
  - จากของเสียซึ่งมาจากห้องปฏิบัติการด้านกัมมันตภาพรังสี
  - ของเสียจากโรงพยาบาล ที่มีการตรวจและรักษาโรคโดยสารกัมมันตภาพรังสี
  - จากกระบวนการผลิตธาตุเชื้อเพลิงจากแร่ยูเรเนียม
  - น้ำจากโรงไฟฟ้าปรมาณู
  - จากฝุ่นกัมมันตภาพรังสีซึ่งเกิดจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์


(เข้าชม 1,241 ครั้ง)

สมัครสมาชิก