connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

LD50

LD50 หมายถึงระดับความเป็นพิษต่อร่างกายของมนุษย์ โดยคำนวณบนฐานของการทดลองกับหนู ซึ่งจะคิดจากปริมาณ
ของสารเคมีเป็นมิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวหนูเป็นกิโลกรัม ที่สามารถมีผลต่อการฆ่าหนูจำนวน 50% ของหนูทดลองทั้งหมด

องค์การอนามัยโลกได้จัดลำดับความรุนแรงของสารเคมีในรูปของการจัดค่า LD50 ระดับความรุนแรงจากพิษของสารเคมี
ในแต่ละระดับ สามารถมองรายละเอียดในรูปของปริมาณของสารเคมี ซึ่งมีผลต่อการทดลองในหนูตามตารางต่อไปนี้

 

ระดับความรุนแรง

ค่า LD50 (มิลลิกรัม/กก. ของน้ำหนักหนูทดลอง)

รับสารพิษทางปาก

ชนิดผง

ชนิดน้ำ

Ia

ระดับอันตรายร้ายแรงยิ่ง

5 มิลลิกรัม หรือน้อยกว่า

20 มิลลิกรัม หรือน้อยกว่า

Ib

ระดับอันตราย

ร้ายแรงมาก

5-50 มิลลิกรัม

20-200 มิลลิกรัม

II

ระดับอันตรายปานกลาง

50-500 มิลลิกรัม

200-2,000 มิลลิกรัม

III

ระดับอันตรายน้อย

500-2,000 มิลลิกรัม

2,000-3,000 มิลลิกรัม

IV

ระดับอันตรายน้อยที่สุด

มากกว่า 2,000 มิลลิกรัม

มากกว่า 3,000 มิลลิกรัม

 

 

 (เข้าชม 987 ครั้ง)

สมัครสมาชิก