connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Electron accelerator / เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน

Electron accelerator หมายถึง เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคอิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้

อิเล็กตรอน เคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง

ในทางอาหาร ใช้ประโยชน์เพื่อการฉายรังสีอาหาร (food irradiation) ที่ทำงานด้วยระดับพลังงานที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์(เข้าชม 792 ครั้ง)

สมัครสมาชิก