Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Ultraviolet/Visible Spectroscopy / UV/Vis

Ultraviolet/Visible Spectroscopy (UV/Vis) เป็นเทคนิคพื้นฐานที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการทั่วไปใช้สำหรับการวิเคราะห์สารอินทรีย์ เมื่อแสง UV ผ่านตัวอย่าง โมเลกุลในสารจะถูกกระตุ้นและดูดกลืนแสงไว้ ปริมาณแสงที่ถูกดูดกลืนที่ความยาวคลื่นหนึ่งๆ เป็นลักษณะเฉพาะตัวของสาร หลักการนี้จึงสามารถใช้บ่งชี้องค์ประกอบของสารในตัวอย่างได้

UV/Vis เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพในทางเภสัชกรรม ในอุตสหกรรมเคมี และในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งใช้ UV/Vis ในการควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม เช่น การตรวจหาสารปรุงแต่งกลิ่น สี และรส

 

 

Reference

http://www.rdi.ku.ac.th/Techno_ku60/res-41/index41.html

 (เข้าชม 687 ครั้ง)

สมัครสมาชิก