connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Food Science / วิทยาศาสตร์การอาหาร

วิทยาศาสตร์การอาหาร

นักวิทยาศาตร์การอาหาร เป็นวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารด้านการผลิต การประกันคุณภาพ หรือ
การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ประเทศไทยเริ่มมีการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2505 โดย รศ.นฤดม บุญ-หลง ได้พัฒนาหลักสูตร
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วทอ.)
สังกัด คณะเกษตร ต่อมาได้ยกฐานะเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อผลิตบุคลากรนักวิทยาศาสตร์เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการอาหาร


ต่อมาเมื่ออุตสาหกรรมอาหารมีการพัฒนามากขึ้น มีการลงทุนและมีการขยายตัวของ
บริษัทผู้ผลิตอาหารทั้งในและจากต่างประเทศ
เช่น โรงงานผลิต
อาหารกระป๋อง โรงงานผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารอบแห้ง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ ผักผลไม้ เมล็ดธัญพืช ผลิตภัณฑ์นม อาหารขบเคี้ยว เป็นต้น ทำให้มีการผลิตนักวิทยาศาสตร์การอาหาร จากมหาวิทยาลัย
ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ปัจจุบันมีสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (FOSTAT) ทำหน้าที่จัดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักวิทยาศาสตร์การอาหาร
ซึ่งผู้ที่จะสอบขึ้นทะเบียนได้ ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร
ที่มีความรู้ในกลุ่มวิชาต่อไปนี้

 

กลุ่มเคมีอาหาร

 

- โครงสร้างและสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัย

- เคมีของการเปลี่ยนแปลงระหว่างการแปรรูปและเก็บรักษาอาหาร และการควบคุมป้องกัน

- หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์อาหารทางเคมี

- สารเจือปนอาหาร

- อันตรายทางเคมีอาหาร

 

กลุ่มจุลชีววิทยาอาหาร

 

- จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

- มาตรฐานและการวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารประเภทต่างๆ

 

กลุ่มแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร

 

- หลักการถนอนมอาหาร และการแปรรูปอาหารด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อความปลอดภัย

- ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพ และการทำลายจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคเพื่อความปลอดภัย

- บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

- สมดุลมวลและพลังงาน

- การถ่ายโอนความร้อนและมวลสาร

- กลศาสตร์ของไหล

- ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในกระบวนการแปรรูป

 

กลุ่มประกันคุณภาพ และสุขาภิบาลอาหาร

 

- ความปลอดภัยอาหาร

- ระบบการประกันคุณภาพ

- สุขาภิบาล การจัดการน้ำและของเสียในโรงงาน

 

จรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์การอาหาร

 

ลักษณะของงานที่ทำ นักวิทยาศาสตร์การอาหารสามารถทำงานในบริษัทผู้ผลิตอาหาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. แผนกผลิต (production) มีหน้าที่

2. แผนกวิจัยพัฒนา (Research and Development) มีหน้าที่

  • วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และกระบวนการแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มมูลค่าลดต้นทุน
    ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. แผนกควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ (quality control and quality assurance)

4. ด้านอื่นๆ เช่น การตลาด คุณค่าทางโภชนาการ

 

 (เข้าชม 2,237 ครั้ง)

สมัครสมาชิก