connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

penetration test / การทดสอบแบบกดทะลุ

การทดสอบแบบกดทะลุ (penetration test) หรืออาจเรียกว่าการทดสอบแบบเจาะ (puncture test) เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ทดสอบเนื้อสัมผัส (texture anlysis) ของอาหาร โดยการใช้หัววัดขนาดเล็กกว่าชิ้นตัวอย่างกดลงไปบนเนื้อตัวอย่างจนทะลุหรือแตก ใช้สำหรับวัดค่า ความแข็ง (hardness) ความแน่นเนื้อ (firmness) โดยพิจารณาจากแรงกดสูงสุดของกราฟแรง -ระยะทาง (force-deformation curve) หรือความชันของกราฟดังกล่าว

penetration test

อาหารที่ทดสอบแบบเจาะทะลุ เช่น ผัก ผลไม้ เนยแข็งขนมเค้กขนมปังไอศกรีม

อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบแบบเจาะทะลุของอาหาร

penetration test

References

ปานมนัส ศิริสมบูรณ์.2555. เทคโนโลยีเนื้อสัมผัสของผลผลิตเกษตรและอาหาร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง กรุงเทพ.

http://www.mohr-engineering.com/mdt-fruit-tester-texture-analyzer.php(เข้าชม 1,684 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก