Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Calcium diglutamate / E623

แคลเซียมไดกลูตาเมต (calcium diglutamate) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) มี E-number คือ E623 ใช้เพื่อเป็น flavor enhancer หรือเรียกว่า แคลเซียม ได-แอล-กลูตาเมต (calcium di-L-glutamate) มอโนแคลเซียมกลูตาเมต (monocalcium glutamate) ชื่อทางเคมี มอโนแคลเซียม ได-แอล-กลูตาเมต (monocalcium di-L-glutamate) สูตรเคมี C10H16CaN2O8.XH2Oน้ำหนักโมเลกุล 332.32 (สภาพแห้ง ไม่คิดน้ำผลึก) ความบริสุทธิ์ของแคลเซียม ได-แอล-กลูตาเมต ต้องมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของน้ำหนัก และไม่มากกว่าร้อยละ 102 ของน้ำหนัก เมื่อคิดเป็นสมมูลของ C10H16CaN2O8 (คำนวณโดยน้ำหนักแห้ง ไม่คิดน้ำผลึก) และต้องมีสมบัติอื่นดังต่อไปนี้

1. เป็นผลึกหรือผงผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น มีรสเฉพาะตัว

2. ละลายได้ง่ายในน้ำ

3. ให้ปฏิกิริยาของกรดแอมิโน

4. ให้ปฏิกิริยาของแคลเซียม

5. น้ำ ไม่เกินร้อยละ 19 ของน้ำหนัก (Karl Fischer method)

6. สเปซิฟิคโรเตชัน -[µ]20D : +22.5 องศา ถึง +24.0 องศา (ใช้ตัวอย่างในสภาพแห้ง 10 กรัม ละลายในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 2 นอร์มัล ให้ได้สารละลายทั้งหมด 100 มิลลิลิตร, วัดค่าในหลอดแก้วขนาดยาว 20 เดซิเมตร)

7. คลอไรด์ ไม่เกินร้อยละ 0.2 ของน้ำหนัก

8. สารหนู (คิดเป็น As) ไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม

9. ตะกั่ว (คิดเป็น Pb) ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม

10. โลหะหนัก (คิดเป็น Pb) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม(เข้าชม 633 ครั้ง)

สมัครสมาชิก