Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Quaternary ammonium compounds / quats

Quaternary ammonium compounds เรียกทั่วไปว่า "quats" หรือ "QACs," เป็นสารฆ่าเชื้อ (sanitizer) ที่ใช้อย่างกว้างขวาง
ในอุตสาหกรรมอาหาร

กลไกการออกฤทธิ์

Quaternary ammonium compounds มีสมบัติเป็นประจุบวก จะจับกับประจุลบบนผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทำให้ขัดขวาง
การผ่านเข้าออกของสารสู่เซลล์

การใช้ Quaternary ammonium compounds ในอุตสาหกรรมอาหาร

เพื่อฆ่าเชื้อในขั้นตอนการล้างวัตถุดิบ การฆ่าเชื้อ เครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร ในโรงงานแปรรูปน้ำนม เบียร์ เนื้อสัตว์ 
ผัก ผลไม้ มีความคงตัว ไม่กัดกร่อน ออกฤทธิ์ทำลายเซลล์ของแบคทีเรียได้ดี ออกฤทธิ์ทำลายแบคทีเรียแกรมบวกได้ดีกว่า
แบคทีเรียแกรมลบและยังทำลายยีสต์และราได้ดีอีกด้วย(เข้าชม 1,441 ครั้ง)

สมัครสมาชิก