Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Foam-mat drying

Foam-mat drying เป็นการทำแห้ง (dehydration) ที่ใช้กับอาหารเหลว ซึ่งขั้นตอนสำคัญ คือทำให้อาหารที่ต้องการทำแห้งให้เป็นโฟม (foam) ก่อนแล้วจึงนำมาทำแห้ง ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น อบแห้งในตู้อบแห้ง (cabinet drier) การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze drying) จากนั้นอาจนำมาบดละเอียดให้เป็นผง ใช้ได้ดีกับไข่ขาว ผลิตภัณฑ์น้ำผัก น้ำผลไม้ หลายชนิด เช่น น้ำแอปเปิล น้ำส้ม น้ำสับปะรด น้ำองุ่น

ที่มา

 

ข้อดีของการทำให้อาหารเป็นโฟมก่อนคือ เพิ่มอัตราการทำแห้งของอาหารให้เร็วขึ้น เพราะโครงสร้างของโฟมซึ่งมีรูพรุน ทำให้พื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นมาก
ซึ่งส่งผลให้น้ำระเหยได้ง่ายและเร็วขึ้นอาหารสัมผัสกับความร้อนในระยะเวลาสั้น ช่วยลดการสูญเสีย
คุณภาพอาหาร โดยเฉพาะกลิ่น รส

การทำให้อาการเป็นโฟม ด้วยการใช้แรงกลตี หรือปั่นให้อาหารเกิดโฟม ที่คงตัวกักอากาศไว้ภายใน อาจมีการผสมกับโปรตีนซึ่งมีสมบัติเชิงหน้าที่
(
functional properties of protein) ทำให้เกิดโฟม เช่น โปรตีนจากถั่วเหลือง (soy protein) เคซีน (casein) ไข่ (foaming agent) หรือใช้
วัตถุเจือปนอาหารที่ช่วยให้โฟมคงตัว เช่น เมทิลเซลลูโลส (methylcellulose)

 

Reference

ดรุณี มูลโรจน์ การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยน้ำว้าผงโดยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท Process Development of Banana Powder by Foam-Mat Drying

 

 

 

 

 (เข้าชม 2,359 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก