Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cut out brix

Cut out brix หมายถึงความเข้มข้นของน้ำเชื่อม ซึ่งมีหน่วยเป็นองศาบริกซ์ (° Brix) ในผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน และวางไว้ที่อุณหภูมิห้องให้เข้าสู่จุดสมดุล ( 48 ชั่วโมงหรือมากกว่า) เพื่อให้เกิดการออสโมซิส (osmosis) ทำให้ความเข้มข้นของน้ำเชื่อมเจือจางลง เช่น ผลไม้กระป๋องที่เติมน้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้น 45° Brix หลังจากการบรรจุกระป๋อง และฆ่าเชื้อแล้วความเข้มข้นของน้ำเชื่อมอาจเหลือเพียง 25-30° Brix

ระดับความเจือจางของน้ำเชื่อมหลังการบรรจุกระป๋องจะขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ พันธุ์ ระยะการสุก (ripening) อัตราส่วนระหว่างชิ้นผลไม้และน้ำเชื่อมในกระป๋อง(เข้าชม 812 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก