Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Challenge testing

Challeng testing เป็นวิธีการเติมจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารเสื่อมเสีย (microbial spoilage) หรือจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) และเชื้อที่ใช้เป็นดัชนีลงไปในอาหาร แล้วทดสอบหรือวิเคราะห์โดยการวัดปริมาณของเชื้อดังกล่าว ซึ่งวิธีนี้นิยมใช้เพื่อการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ หรืออาหารชนิดเดิมที่นำมาปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ รวมทั้งอาหารที่ได้จากการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์กระบวนการแปรรูปอาหาร (food processing) เช่น การแปรรูปอาหารด้วยความร้อน (thermal processing) เป็นต้น(เข้าชม 335 ครั้ง)

สมัครสมาชิก