Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Infrared pyrometer / ไพโรมิเตอร์ชนิดอินฟราเรด

ไพโรมิเตอร์ชนิดอินฟราเรด (infrared pyrometer) เป็นไพโรมิเตอร์ (pyrometer) ชนิดหนึ่ง ทำงานโดยอาศัยหลัก
การแผ่รังสีอินฟราเรด (infrared radiation) ออกจากวัตถุ ใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิ (temperature measurement) ที่ผิว
ของวัตถุ ซึ่งเป็นการวัดแบบไม่สัมผัสและไม่ทำลายวัตถุ แบ่งตามลักษณะการวัดได้ดังนี้

การวัดอุณหภูมิแบบจุด เรียกเครื่องมือวัดอุณหภูมินี้ว่า "เทอร์โมมิเตอร์ชนิดอินฟราเรด (infrared thermometer) " และ
การวัดอุณหภูมิแบบพื้นที่ เรียกเครื่องมือวัดอุณหภูมินี้ว่า "กล้องถ่ายภาพความร้อน (thermal image camera, TI - camera
หรือ infrared thermography)

 ไพโรมิเตอร์ชนิดอินฟราเรด

(ก) เทอร์โมมิเตอร์ชนิดอินฟราเรด (ข) กล้องถ่ายภาพความร้อน (ภาพผลิตภัณฑ์ FLUKE)

    (ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล , 2555) 

 

 

การทำงานของไพโรมิเตอร์ชนิดอินฟราเรด

(ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=8fLqc9ZwdKk)

การประยุกต์ใช้งานไพโรมิเตอร์ชนิดอินฟราเรดในอุตสาหกรรมอาหาร

          หัวใจสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร คือ การผลิตอาหารที่ปลอดภัย (food safety) สำหรับผู้บริโภค โดยผู้ผลิต
ต้องยึดถือหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดี (Good Manufacturing Practice: GMP) และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตลอดกระบวน
การผลิต  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่

 • การวัดอุณหภูมิของผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิตอาหารด้วยเทอร์โมมิเตอร์ชนิดอินฟราเรด (infrared thermometer)
  และกล้องถ่ายภาพความร้อน (thermal image camera, infrared thermography) ซึ่งเป็นการวัดแบบไม่สัมผัส
  ในอุตสาหกรรมอาหาร หากผู้ปฏิบัติงานมีการเจ็บป่วย โดยไม่แสดงอาการให้สังเกตเห็น สามารถใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
  ช่วยตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากคนไปสู่อาหาร โดยเทอร์โมมิเตอร์ชนิดอินฟราเรดและกล้อง
  ถ่ายภาพความร้อนเป็นที่นิยมใช้เนื่องจากสามารถวัดได้อย่างรวดเร็วโดยที่ผู้ตรวจไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วย
 • การตรวจสอบสภาพของฉนวนความร้อน เช่น ฉนวนห้องเย็น (cold storage) หรือห้องแช่เยือกแข็ง (freezer) ฉนวนหุ้ม
  หม้อฆ่าเชื้อ (retort) และฉนวนหุ้มท่อไอน้ำด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (thermal image camera, infrared thermography)
  ซึ่งสามารถใช้ตรวจหาความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว โดยแสดงผลเป็นภาพถ่ายความร้อน ตัวอย่างการแปลผลการตรวจสอบ
  สภาพฉนวนห้องเย็นด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน ได้แก่ การถ่ายภาพความร้อนจากภายนอกห้องเย็นแล้วปรากฏพื้นที่บาง
  บริเวณของผนังที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าผนังส่วนอื่น หรือการถ่ายภาพความร้อนภายในห้องเย็นแล้วปรากฏพื้นที่บางบริเวณมี
  อุณหภูมิสูง สามารถแปลผลได้ว่าอาจเกิดการเสื่อมสภาพของฉนวนที่บริเวณนั้น
 • การตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ที่อยู่ในกระบวนการผลิตด้วยเทอร์โมมิเตอร์ชนิดอินฟราเรด (infrared thermometer)
  หรือกล้องถ่ายภาพความร้อน (thermal image camera, infrared thermography) โดยเทอร์โมมิเตอร์ชนิดอินฟราเรด
  เป็นการตรวจสอบแบบจุดเท่านั้น กรณีตรวจสอบด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน เป็นการตรวจสอบแบบพื้นที่ ความผิดปกติ
  ที่เกิดขึ้นอาจแสดงในรูปของเฉดสีแดงปรากฏในภาพถ่ายความร้อน อย่างไรก็ตาม การแปลผลที่ได้จากเครื่องมือวัดเพื่อ
  ประเมินความผิดปกติดังกล่าว ควรอาศัยข้อมูลอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการแปรรูปโดยติดตั้งกล้องอินฟราเรดที่บริเวณปลายสายพานลำเลียง
  (conveyor) เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของชิ้นอาหาร หากพบว่ามีอุณหภูมิต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำชิ้นอาหาร
  ที่มีปัญหาออกได้ทันที หรือหากพบว่าความผิดปกติอยู่ที่เครื่องจักรที่ใช้แปรรูป ผู้ปฏิบัติงานสามารถหยุดการปฏิบัติงาน
  ได้ทันทีเช่นกัน โดยไม่ต้องสูญเสียเวลาและสิ้นเปลืองวัตถุดิบ

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

     : http://www.youtube.com/watch?v=8fLqc9ZwdKk(เข้าชม 301 ครั้ง)

สมัครสมาชิก