Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Static characteristics of instruments / คุณลักษณะสถิตของเครื่องมือวัด

คุณลักษณะสถิตของเครื่องมือวัด (static characteristics of instruments) เป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการวัดในเชิงปริมาณ ให้ค่าการวัดเป็นค่าคงที่ หรือเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงน้อยมากกับเวลา เช่น การวัดค่าแรงดันไฟฟ้าหรือการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ จัดเป็นการวัดสถิต (static measuring)

คุณลักษณะสถิตของเครื่องมือวัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มแบ่งย่อยเป็นคุณลักษณะต่าง ๆ ดังแสดงในรูป

กลุ่มที่ 1 คุณลักษณะที่ต้องการ (desirable characteristics) ได้แก่ ความถูกต้อง/แม่นยำ (accuracy) ความเที่ยงตรง (precision) ความไว (sensitivity) ความเป็นเชิงเส้น (linearity) ความสามารถในการทวนซ้ำ (repeatability) ความสามารถในการทำซ้ำ (reproducibility)

กลุ่ม่ที่ 2 คุณลักษณะที่ไม่ต้องการ (undesirable characteristics)  ได้แก่ การเลื่อน (drift) บริเวณไร้การตอบสนอง (dead zone/ dead band) ฮีสเตอร์รีซีส (hysteresis) เทรชโฮลด์ (threshold) ความละเอียด (resolution) ความคลาดเคลื่อนสถิต (static error)

 คุณลักษณะสถิตของเครื่องมือวัด

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

นอกจากคุณลักษณะสถิตดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีคุณลักษณะอื่น ๆ ที่สำคัญสำหรับเครื่องมือวัด ได้แก่ ย่านการวัด (range) และ สแปน (span)

 

 

 ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

 

 

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก