Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Bellow / เบลโลว์

เบลโลว์ (bellow) เป็นเกจวัดความดันชนิดอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางกลด้วยหลักการยืดตัว/โก่งตัวของวัสดุที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นหรือเรียกว่า “เครื่องมือวัดความดันแบบอิลาสติก” เช่นเดียวกับบูร์ดอง (bourdon gauge) นิยมใช้วัดในย่าน (range) ความดันต่ำหรือต่ำกว่าบรรยากาศ  โดยมีค่าความดันสูงสุดประมาณ 1.5 บาร์ โครงสร้างของเบลโลว์มีลักษณะคล้ายลูกฟูก ภายในกลวงสามารถยืดหยุ่นตัวได้ ปลายด้านหนึ่งปิดยึดติดกับเข็มชี้วัดระยะ ปลายอีกด้านหนึ่งเปิดเพื่อเป็นช่องทางเข้าของความดัน (pressure) ที่ต้องการวัด ภายในเบลโลว์อาจติดตั้งสปริงหรือตัวหยุดการเคลื่อนที่ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการรับค่าความดันเกินพิกัด มีหลักการทำงานคล้ายกับเกจวัดความดันชนิดบูร์ดอง นั่นคือ เมื่อเบลโลว์ได้รับความดันจากภายนอกทำให้ความดันภายในสูงขึ้น ส่งผลให้เบลโลว์เกิดการยืดตัวออกในทิศทางเดียวกับทิศทางของความดันที่เข้าไปในเบลโลว์

เบลโลว์เป็นเกจวัดความดันที่มีราคาปานกลาง มีค่าความไวในการวัด (sensitivity) สูงกว่าบูร์ดองแบบก้นหอย (spiral bourdon) ที่การป้อนค่าความดันเดียวกัน มีความถูกต้อง (accuracy) และเที่ยงตรง (precision) มากกว่าบูร์ดองรูปตัว c (c-type bourdon) เนื่องจากปลายด้านที่ปิดของเบลโลว์ต่อตรงเข้ากับเข็มชี้ค่าไม่ผ่านชุดเฟืองใด ๆ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มต้นของสเกลจะให้ผลไม่เป็นเชิงเส้น ดังนั้น ในการเลือกใช้จึงต้องพิจารณาย่านการใช้งานให้ดีโดยหลีกเลี่ยงการใช้งานในช่วงเริ่มต้น 

 โครงสร้างของเบลโลว์

 (ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

หลักการทำงานของเบลโลว์

(ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=_T_fvlH_Gxg)

เบลโลว์ชนิดเมทัลลิก (Metallic Bellows)

(ที่มา: http://www.indiamart.com/compressors-tools-hyderabad/compressor-accessories.html)

เกจวัดความดันชนิดเบลโลว์

(ที่มา: http://power-meter.en.made-in-china.com/product/XeBnUgloEbhM/China-Bellows-Pressure-Gauge.html)

 

เบลโลว์เป็นเกจวัดความดันที่สามารถวัดได้ทั้งความดันเกจ (gauge pressure) (รูป ก) หรือความดันสัมบูรณ์ (absolute pressure) (รูป ข)และความดันแตกต่าง (differential pressure) (รูป ค) โดยอาศัยหลักการวัดค่าความดันแตกต่าง (ΔP) เหมือนกัน 

 

  

 (ก) การวัดความดันเกจ (ข) การวัดความดันสัมบูรณ์  และ (ค) การวัดความดันแตกต่าง

 (ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

      : http://www.youtube.com/watch?v=_T_fvlH_Gxg

      : http://www.indiamart.com/compressors-tools-hyderabad/compressor-accessories.html

      : http://power-meter.en.made-in-china.com/product/XeBnUgloEbhM/China-Bellows-Pressure-Gauge.html(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก