Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Thermal radiation / การแผ่รังสีความร้อน

การแผ่รังสีความร้อน (thermal radiation) วัตถุจะเริ่มแผ่รังสีความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 0 องศาสัมบูรณ์ (zero absolute temperature) โดยรังสีความร้อนที่แผ่ออกจากวัตถุอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 0.1 µm ถึง 100 µm ซึ่งประกอบด้วย

  • รังสีความร้อนย่านยูวี (UV region) มีช่วงความยาวคลื่นประมาณ 0.1 µm ถึง 0.3 µm
  • รังสีความร้อนย่านการมองเห็น (visible region) มีช่วงความยาวคลื่นประมาณ 0.3 µm ถึง 0.75 µm 
  • รังสีความร้อนย่านอินฟราเรด (infrared region) มีช่วงความยาวคลื่นประมาณ 0.75 µm ถึง 100 µm  โดยในปี ค.ศ. 1800 นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ Sir William Herschel ได้ค้นพบรังสีอินฟราเรด จากการทดลองวัดอุณหภูมิของแถบสีรุ้งจากปริซึม ซึ่งรังสีอินฟราเรดนี้อยู่ในช่วงคลื่นที่มีความถี่ต่ำกว่าความถี่ของแสงสีแดง มนุษย์จึงไม่สามารถมองเห็นแต่สามารถรู้สึกถึงความร้อนได้

  

 สเปคตรัมการแผ่รังสีในย่านต่างๆ 

 (ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555) 

 

ความเข้มของการแผ่รังสีความร้อนออกจากวัตถุใด ๆ มีค่าสูงสุดที่มุม θ เท่ากับ 0 องศา (ดังรูป) 

 

 

 

การแผ่รังสีจากพื้นผิวแปรผันตามทิศทาง

 (ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)
 
 
พลังงานการแผ่รังสีความร้อน (emissive power) ของวัตถุแปรผันตามอุณหภูมิ  (ดังรูป) โดยเมื่อวัตถุมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นพลังงานความร้อนที่แผ่ออกจากวัตถุจะมีค่ามากขึ้นด้วย นอกจากนี้ค่าพลังงานการแผ่รังสีความร้อนที่แผ่ออกจากวัตถุแต่ละชนิด มีค่าที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับค่าความสามารถในการแผ่รังสีความร้อน (emissivity) ของวัตถุ โดยวัตถุดำ (blackbody) ซึ่งเป็นวัตถุทางอุดมคติของการแผ่รังสีความร้อนมีค่า emissivity สูงที่สุด (ε =1)
 
ค่าความเข้มของการแผ่รังสีความร้อน
 
 
ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)


(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก