Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

meat quality / คุณภาพเนื้อสัตว์

คุณภาพเนื้อสัตว์ (meat quality) หมายถึงคุณภาพของผลรวมคุณลักษณะ และสมบัติของเนื้อสัตว์ ได้แก่ คุณภาพทางประสาทสัมผัส ได้แก่ เนื้อสัมผัส ความนุ่ม (meat tenderness) รสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ ความสะอาด ความปลอดภัย  รวมทั้งความเหมาะสมสำหรับการแปรรูป (food processing)

คุณภาพเนื้อสัตว์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น พันธุ์สัตว์ อายุ การเลี้ยงดูก่อนการฆ่า กรรมวิธีการฆ่า และการคัดเลือกหลังฆ่า คุณภาพซาก ปริมาณของเนื้อ และไขมันในซากสัตว์(เข้าชม 43 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก