Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

dielectric material / วัสดุไดอิเล็กทริก

วัสดุไดอิเล็กทริก (dielectric material) หมายถึงวัสดุที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (dielectric constant) สูง มีความเป็นขั้ว (polar) สูง สามารถกักเก็บประจุไฟฟ้าไว้ จึงเป็นตัวนำไฟฟ้าไม่ดี หรือเป็นฉนวนไฟฟ้า น้ำจัดเป็นวัสดุไดอิเล็กทริกเนื่องจากโมเลกุลของน้ำมีขั้ว มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริก เท่ากับ 78.5 อาหารสด เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ มีน้ำเป็นส่วนประกอบ ก็มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงใกล้เคียงกับน้ำ(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก