connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

หน่วยของพลังงาน

 

พลังงานที่ได้จากกระบวนการแคทาบอลิซึมของสารอาหารในร่างกายจะอยู่ในรูปของพลังงานความร้อน มีหน่วยเป็นแคลอรี

                1 แคลอรี (calorie, cal) คือ จำนวนความร้อนที่ทำให้น้ำจำนวน 1 กรัม มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1  องศาเซลเซียส
(จาก 14.5 เป็น 15.5 องศาเซลเซียส หรือจาก 15 เป็น 16 องศาเซลเซียส)

                1 กิโลแคลอรี (Kilocalorie, Kcal) คือจำนวนความร้อนที่ทำให้น้ำจำนวน 1 กิโลกรัม มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส
(จาก 14.5 เป็น15.5 องศาเซลเซียส หรือจาก 15 เป็น 16 องศาเซลเซียส)

                ปัจจุบันหน่วยของพลังงานนิยมใช้เป็นหน่วยจูล (Joule)

1 จูล คือจำนวนพลังงานที่ใช้ในการทำงาน เมื่อวัตถุที่มีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม เคลื่อนที่เป็นระยะทาง 1 เมตร ต้องใช้แรง
เท่ากับ 1 นิวตัน หรือความร้อนที่เกิดขึ้นจากการที่กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ วิ่งผ่านความต้านทาน 1 โอห์ม ในเวลา 1 วินาที

                1  กิโลจูล (KJ)                    =  1,000   จูล

                1  เมกะจูล (MJ)                  =  1,000,000   จูล

                ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่มีหน่วยเป็นจูลและแคลอรี มีดังนี้

                1  แคลอรี                              =  4.184   จูล

                1  กิโลแคลอรี                      =  4,184   จูล                       =  4.184   กิโลจูล

       1,000   กิโลแคลอรี                   =  4,184,000  จูล                = 4.184    เมกะจูล

                ดังนั้น การเปลี่ยนพลังงานจากหน่วยเดิมที่ใช้กิโลแคลอรี เป็นหน่วยกิโลจูล จึงทำได้โดยง่าย ตัวอย่างเช่น
ต้องการพลังงานวันละ 3,000 กิโลแคลอรี เท่ากับ 3,000 x 4.184  =  12,550  กิโลจูล(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก