Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

size measurement / การวัดขนาด

เรียบเรียงโดย:

การวัดขนาด  (size measurement) หรือ การวัดตำเเหน่ง (position measurement) หรือการวัดระยะทางและระยะกระจัด (displacement measurement) เป็นพื้นฐานของการวัดตัวแปรอื่น ๆ เช่น การวัดแรง การวัดความเครียด (strain measurement) การวัดความดัน (pressure measurement) การวัดอุณหภูมิ (temperature measurement) และการวัดระดับ (level measurement) เป็นต้น

การแบ่งประเภทเครื่องมือวัดขนาดตามวิธีการวัดแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การวัดโดยตรงและการวัดโดยอ้อม ซึ่งการวัดโดยตรงเป็นการใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานแล้วอ่านค่าที่ต้องการโดย ตรงจากสเกลหรือชุดแสดงผลของเครื่องมือวัด (instrument) ส่วนการวัดโดยอ้อมเครื่องมือที่ใช้วัดชิ้นงานไม่สามารถบอกขนาดได้โดยตรง ต้องนำค่าที่วัดได้ไปเปรียบเทียบกับเครื่องมือที่มีสเกลบอกขนาดเพื่ออ่านค่า

อุปกรณ์วัดขนาดอย่างง่ายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ บรรทัดเหล็ก เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ (vernier caliper) และไมโครมิเตอร์คาลิเปอร์ (micrometer caliper) เป็นต้น

    

ตัวอย่างอุปกรณ์วัดขนาดอย่างง่าย

(ที่มา: http://www.tonanasia.com/combinasion_set.php?id_prd=2925)

 

  

การแบ่งขีดสเกลบนบรรทัดเหล็ก

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

 

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

      http://www.tonanasia.com/combinasion_set.php?id_prd=2925

 

 



(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก