Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Measurement / การวัด

การวัด (measurement) คือ กระบวนการเปรียบเทียบระหว่างปริมาณของค่าที่ต้องการวัด (measure value) และค่าอ้างอิง

(reference value) ที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ (result value) ที่ได้จากการเปรียบเทียบ (comparison) คือ ปริมาณของตัวแปร
ที่แท้จริงที่ต้องการทราบค่า

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่ต้องการวัด ค่าอ้างอิง และผลลัพธ์แสดงดังรูป 

measurement

บล็อกไดอะแกรมของการวัด

ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล (2555)

 

ตัวอย่างเช่น การวัดอุณหภูมิของน้ำ สิ่งที่ต้องการทราบหรือสิ่งที่ต้องการวัด คือ อุณหภูมิและค่าอ้างอิงของอุณหภูมิ คือ
ที่จุดเยือกแข็งของน้ำมีอุณหภูมิเท่ากับ 0 องศาเซลเซียส และที่จุดเดือดของน้ำมีอุณหภูมิเท่ากับ 100 องศาเซลเซียส 
ซึ่งค่าอุณหภูมิของน้ำที่วัดได้ เป็นค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิง

 

 ภาพตัวอย่างการวัดอุณหภูมิของน้ำ

ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล (2555)

การวัดในอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. การวัดเพื่อติดตามกระบวนการและการปฏิบัติงาน (monitoring processes and operations)

2. การวัดเพื่อควบคุมกระบวนการและการปฏิบัติงาน (control processes and operations)

3. การวัดเพื่อการวิเคราะห์ (analytical measurements)

 

ตัวอย่างการวัดในอุตสาหกรรม ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ (temperature measurement) การวัดความดัน (pressure
measurement
) การวัดระดับ (level measurement) การวัดการไหล (flow measurement) การวัดความเครียด
(strain measurement) การวัดน้ำหนัก (weight measurement)  และการวัดขนาด (size measurement)  
การวัดตำแหน่ง (position measurement) และการวัดระยะทาง (distance measurement) เป็นต้น 

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)(เข้าชม 455 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก