Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Control processes and operations / การวัดเพื่อควบคุมกระบวนการและการปฏิบัติงาน

การวัดเพื่อควบคุมกระบวนการและการปฏิบัติงาน (control processes and operations) เป็นระบบการวัด (measurement) เพื่อควบคุม ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งระบบควบคุมอัตโนมัติและการควบคุมด้วยมือ ซึ่งบางระบบอาจครอบคลุมไปถึงการวัดเพื่อการจดบันทึกข้อมูล โดยนอกจากทราบปริมาณค่าที่ได้จากการวัดแล้ว ยังสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดไปใช้เพื่อควบคุมกระบวนการดังรูป

 Control processes and operations

การวัดเพื่อการควบคุม

ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล (2555)

 

ตัวอย่างเครื่องมือวัด (instrument) เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ได้แก่ การติดตั้งเทอร์โมสแตต (thermostat) ในตู้เย็น สำหรับวัดอุณหภูมิและส่งสัญญาณควบคุมการปิด/เปิดสวิตช์ของระบบทำความเย็น (refrigeration system) เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้คงที่ และในระบบควบคุมบางระบบอาจต้องควบคุมตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร ซึ่งควรติดตั้งเครื่องมือวัดให้สอดคล้องกับการวัดตัวแปรเหล่านั้น

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)(เข้าชม 224 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก