Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

flumes / อุปกรณ์วัดการไหลแบบไหลผ่านคอคอด

เรียบเรียงโดย:

อุปกรณ์วัดการไหลแบบไหลผ่านคอคอด (flumes) ใช้สำหรับวัดการไหล (flow measurement) ของเหลวแบบลำรางเปิด มีลักษณะเป็นผนังสองด้านที่มีมุมลาดเข้าหากัน คล้ายท่อเวนจูรี (venturi tube) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ผนังสองด้านลู่เข้าหากัน ส่วนที่ 2 บริเวณระยะห่างระหว่างผนังสองด้านคงที่ และส่วนที่ 3 ผนังสองด้านขยายอกจากกัน เมื่อของเหลวไหลไปตามพื้นและผนังของคอคอดซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดลดลงระดับความสูงของของเหลวจะสูงขึ้นแบบเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอัตราการไหลที่ไหลผ่านคอคอด 

อุปกรณ์วัดการไหลแบบคอคอดสามารถใช้วัดการไหลของเหลวที่มีสารแขวนลอยปะปนได้โดยไม่เกิดปัญหาเรื่องการสะสม สำหรับการวัดระดับความสูงของเหลวสามารถใช้อุปกรณ์วัดระดับ (level measurement) เข้ามาร่วมใช้งานได้ เช่น การใช้ลูกลอย (float) เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงระดับของเหลว หรือเครื่องมือวัดระดับชนิดอื่น ๆ 

 

                                                                                                   (ก)                                              (ข)

  โครงสร้างของเครื่องมือวัดการไหลแบบไหลผ่านคอคอด

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555) 

 

  ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก