connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

vapor pressure thermometer / เทอร์โมมิเตอร์แบบความดันจากไอน้ำ

เรียบเรียงโดย:

เทอร์โมมิเตอร์แบบความดันจากไอน้ำ (vapor pressure thermometer) เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิ (temperature measurement) ชนิดอาศัยการเปลี่ยนแปลงความดัน (pressure) ที่เกิดจากการขยายตัวของไอน้ำที่อยู่ภายในกระเปาะหรือในท่อแคพพิลลารี โดยภายในอุปกรณ์บรรจุของเหลวที่มีค่าจุดเดือดต่ำ เมื่อของเหลวได้รับความร้อนและมีอุณหภูมิสูงขึ้นจะเกิดไอน้ำขึ้น และเกิดการเปลี่ยนแปลงความดันที่เกิดจากไอน้ำภายในท่อ การเพิ่มความดันทำให้เครื่องมือวัดความดันหรือบูร์ดอง (bourdon gauge) ซึ่งติดกับตัวแสดงผลเกิดการเคลื่อนที่ซึ่งสัมพันธ์กับค่าอุณหภูมิของตัวกลางที่วัด ของเหลวที่ใช้ในระบบนี้ ได้แก่ เอธิลีน อีเธอร์ และเฮกเซนส์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ค่าอุณหภูมิ (temperature) ที่วัดได้จากเครื่องมือวัด (instrument) ชนิดนี้ไม่เป็นเชิงเส้น ลักษณะการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์แบบความดันไอน้ำแสดงดังรูป โดยรูป (ก) ตลอดช่วงท่อแคพพิลลารีเป็นของเหลว ไอที่เกิดขึ้นจะอยู่ภายในกระเปาะ เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิที่ความดันบรรยากาศหรือสูงกว่า และรูป (ข) ตลอดช่วงท่อแคพพิลลารีเป็นไอ ภายในกระเปาะมีทั้งไอและของเหลว เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิที่ความดันต่ำกว่าบรรยากาศ (vacuum)

    

    

เทอร์โมมิเตอร์แบบความดันจากไอน้ำ

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555 เเละ http://www.shinagawasokki.co.jp/e-products03-01.html)

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

       : http://www.shinagawasokki.co.jp/e-products03-01.html

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก