Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

On-the-job training

On-the-job training หมายถึง เป็นการพัฒนาพนักงานที่มีลักษณะเป็นการถ่ายทอด ตัวต่อตัว หัวหน้างานหรือผู้ฝึกจะสามารถชี้แนะสั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคต่างๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างละเอียดโดยตรง(เข้าชม 331 ครั้ง)

สมัครสมาชิก