Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Drift / การเลื่อน

การเลื่อน (drift) เป็นคุณลักษณะที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการอ่านค่าของเครื่องมือวัด (instrument) เมื่อเวลาผ่านไปว่าค่าที่ได้ยังคงได้เหมือนเดิมหรือไม่ ใช้สำหรับอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณทางด้านเอาต์พุตที่วัดได้ หากค่าที่วัดได้ยังคงที่เท่าเดิมแสดงว่าไม่มีการเลื่อนเกิดขึ้นหรือมีค่าความสามารถในการทำซ้ำ (repeatability) เท่ากับ 100% โดยมีหลายสาเหตุที่ทำให้เครื่องมือวัดเกิดคุณลักษณะการเลื่อนขึ้น เช่น การสั่นสะเทือน การทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (temperature) ปริมาณความชื้น (moisture content) และความดัน (pressure) เป็นต้น นอกจากนี้ การทำงานของแม่เหล็กถาวรที่อยู่ภายในขดลวดเคลื่อนที่และความเครียดภายในขดลวด อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคุณลักษณะการเลื่อนได้เช่นกัน

Zero drift คือ การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณทางด้านเอาต์พุตที่เกิดขึ้นเมื่ออินพุตมีค่าเป็นศูนย์ "0"

  

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก